0
Χρόνια Αριστείας

Η αποστολή μας

Ελληνική Εταιρία Αθλητιατρικών Επιστημών & Ασφαλούς Άθλησης

                   Ο σκοπός της εταιρείας είναι ΜΗ κερδοσκοπικός και συνίσταται κυρίως :

1. στην ουσιώδη συμβολή της στην εμπέδωση, σε κάθε αθλούμενο πολίτη, αισθήματος ασφάλειας – από πλευράς επαρκούς ιατρικής κάλυψης (προληπτικής, είτε άμεσης αντιμετώπισης τυχόν αθλητικού ατυχήματος), με απώτερο στόχο και την αξιόλογη αύξηση – λόγω των πιο πάνω συνθηκών ασφαλούς άθλησης – του ενεργά αθλούμενου τμήματος πληθυσμού της Χώρας, συμπεριλαμβανόμενων και των επαγγελματικά επιδιδόμενων σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα – ομαδικά ή μη- εντός Ελλάδος,

2. στην ανάληψη της διαχείρισης και υλοποίησης κοινοτικών ή άλλων προγραμμάτων σχετικών με τον τομέα της υγείας & της άθλησης, ως φορέας αυτών,

3. στην ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με αθλητιατρικές υπηρεσίες παντός είδους και με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα των ευπαθών ομάδων,

4. στην ευαισθητοποίηση σε θέματα αθλητιατρικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος σε θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας και της άθλησης εν γένει,

5. στην παροχή ιατρικών συμβουλών, ιατρικής βοήθειας και δωρεών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ανάγκης (ιδίως στον αθλητιατρικό κλάδο),

6. στην ευαισθητοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κερδοσκοπικών επιχειρήσεων αναφορικά με τα ανωτέρω.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία αξιοποιεί την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών ως και άλλων ατόμων – φορέων – οργανώσεων – ν.π.ι.δ./ν.π.δ.δ. που διαθέτουν τέτοιες γνώσεις και εμπειρία.

Το όραμα μας

Μέσα Επίτευξης Στόχων - Δραστηριότητες

Η εταιρεία χαρακτηριζόμενη ως αστική ΜΗ κερδοσκοπική δεν αποσκοπεί στην επίτευξη εμπορικού κέρδους και την διανομή αυτού στους εταίρους της τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά την οποιαδήποτε λύση της εταιρείας, αλλά δύναται να αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση και υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της. Συνεπώς, εν όψει της προώθησης και της επίτευξης των προαναφερθέντων σκοπών κοινωφελούς χαρακτήρα, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα κατωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενα μέσα και δράσεις:


i. Να ιδρύει υποκαταστήματα – παραρτήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ασκώντας οικονομική δραστηριότητα, καθώς επίσης να προσλαμβάνει προσωπικό συνάπτοντας συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου, να αναπτύσσει συνεργασίες και να συνάπτει συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε είδους δικαιοπραξίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με εξωτερικούς συνεργάτες, με παρεμφερείς εταιρείες, συλλογικότητες, σωματεία, συνεταιρισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελληνικό ή αλλοδαπό καθώς και με κρατικούς φορείς, οργανισμούς, οργανώσεις, υπηρεσίες την Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλλοδαπής εν γένει.
ii. Να αναλαμβάνει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη μέλη της ΕΕ, Διεθνείς οργανισμούς, τρίτα κράτη, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών κοινωφελούς χαρακτήρα.
iii. Να αναπτύσσει την προβλεπόμενη από το σκοπό της οικονομική δραστηριότητα συνάπτοντας συμβάσεις μίσθωσης ή/και αγοραπωλησίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να δημιουργήσει τις απαραίτητες δομές στα πλαίσια των οποίων θα πραγματώνονται οι κοινωφελείς σκοποί της.
iv. Να δέχεται, να διαχειρίζεται και να διαθέτει οικονομικές ενισχύσεις, χορηγίες, δωρεές για την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών της και να συνάπτει σχετικές συμβάσεις όπου απαιτείται, καθώς επίσης να δέχεται, να διαχειρίζεται και να διαθέτει συνδρομές «φίλων» όπως θα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που θα συνταχθεί.

Περαιτέρω μέσα επίτευξης των καταστατικών σκοπών ως πρόσφορα μέσα επίτευξης του υπόψη κύριου σκοπού της εδώ Εταιρείας προκρίνονται – κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας αυτής – τα ακόλουθα , σε εντελώς ενδεικτική απαρίθμηση :


1. Εξασφάλιση – ιδίως σε ερασιτεχνικά αθλούμενους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας – οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε επί μέρους προγράμματα αθλητιατρικών υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (αναλόγως αθλήματος δραστηριοποίησής τους), έναντι εύλογης ετήσιας συνδρομής κάθε συμμετέχοντος μέλους .
2. Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες αποδεχόμενες τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων νοσοκομειακής κάλυψης ασφαλιζόμενων μελών από κινδύνους ατυχημάτων κατά την άθληση, έναντι προσιτού ετήσιου ασφαλίστρου .
3. Συνεργασία με κάθε είδους – εντός της Χώρας – Κέντρα & Σχολές Άθλησης (ιδιοκτησίας ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα), από πλευράς εξασφάλισης στις υπόψη δομές του αναγκαίου αθλητιατρικού προσωπικού αναλόγως του αριθμού των εντός αυτών αθλούμενων επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά και προς τον σκοπό επαρκούς κάλυψής τους σε
επίπεδο επείγουσας αθλητιατρικής φροντίδας, συμπεριλαμβανόμενης και της αναγκαίας κατάρτισης προληπτικού χαρακτήρα .
4. Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου άθλησης – άσκησης ευρέος πληθυσμού της Χώρας, με ένταξη στα υπόψη προγράμματα και εξειδικευμένων διαιτολογίων υγιεινής διατροφής, καθώς επίσης και συστηματικών πρακτικών υγιεινής ζωής εν γένει .
5. Η παροχή αθλητιατρικής βοήθειας και ειδικότερα ιατρικού προσωπικού, φαρμάκων και μονάδων υγείας (φορητών και μη), εντός των ορίων της παρούσας καταστατικής αρμοδιότητάς της.
6. Η οργάνωση επιμορφωτικών & ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, συμποσίων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα υγείας & αθλητισμού.
7. Η ανάθεση, ανάληψη και διεξαγωγή μελετών, ερευνών, εφαρμογών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τη συνεργασία των εταίρων, τρίτων, λοιπών φορέων (π.χ. ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια κ.ά.) σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας.
8. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και κοινωνικού διαλόγου (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια) με θέματα αθλητιατρικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
9. Η ανάπτυξη και εκτέλεση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προς επίτευξη των σκοπών της.
10. Η έκδοση και διάθεση εντύπων, μελετών, εργασιών, αποτελεσμάτων ερευνών και προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση θεμάτων αθλητιατρικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
11. Η συνεργασία με φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, οργανώσεις, φορείς, συλλογικότητες που προβάλλουν την αποστολή και το έργο της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
12. Η σύσταση και λειτουργία «Συμβουλίων» & «Επιτροπών» που θα προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας για την εκπλήρωση των σκοπών της.
13. Η δημιουργία ηλεκτρονικού εντύπου (ιστοσελίδας) και κάθε άλλου εντύπου και μη μέσου ενημέρωσης & προώθησης, περιλαμβανομένης και της καμπάνιας ενημέρωσης.
14. Η απόκτηση «Φίλων» και η συνεργασία με «Πρέσβεις», «Αναδόχους» και «Μεγάλους Αναδόχους» όπως αυτοί θα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας για την εκπλήρωση των σκοπών της.
15. Η προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συμμετοχής.
16. Η συνεργασία με παρεμφερείς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
17. Η παροχή χορηγιών/δωρεών/οικονομικών ενισχύσεων σε οικογένειες που μέλη τους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας αλλά και σε οργανισμούς και άλλες παρεμφερείς οργανώσεις που ευαισθητοποιούνται σε θέματα έρευνας υγείας και παροχής αθλητιατρικών υπηρεσιών.
18. Η διενέργεια κάθε άλλης νόμιμης και συναφούς δραστηριότητας που προωθεί τους σκοπούς της εταιρείας.

Η "free press" εφημερίδα μας

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Οι εκδόσεις μας

Τα συνέδρια μας

Φωτογραφικό αρχείο

Οι συνεργασίες μας

Θέλω να γίνω Μέλος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαλκοκονδύλη 9 (3ος όροφος) – Αθήνα 106 77

Τ: +30 210 3000495

info@sportsmedworld.org

Στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά με το τι είναι αληθινό ή ψευδές.
Ως άνθρωποι, ως ασθενείς όλοι θέλουμε να δείχνουμε καλά και να νιώθουμε υπέροχα,
(σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά).
Αλλά με τόσο θόρυβο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ιστοσελίδες (υπέρμετρη πληροφόρηση - βομβαρδισμός πληροφόρησης),
πώς ξέρει κανείς τι είναι το σωστό και τι το επιστημονικά τεκμηριωμένο;

Το ”Meet the Expert” έχει σχεδιαστεί
για να παρέχει σε όλους τα πιο πρόσφατα, τα πιο ενημερωμένα
νέα της ιατρικής, του αθλητισμού και της ευεξίας.

Αυτό το κάνουμε προσκαλώντας ειδικούς επιστήμονες
με Διεθνές αναγνωρισμένο βιογραφικό και εμπειρίες,
σε δράσεις και εκδηλώσεις
(ημερίδες, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, βραβεύσεις, events, gala, podcast, κ.α.),
με σκοπό να τους γνωρίσετε διαδραστικά, να μοιραστείτε τις εμπειρίες τους,
και να ενημερωθείτε στο τι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.

Σύντομα με περισσότερα νέα στο
www.meettheexpert.gr

Save the Date

Days
Hours
Minutes
Seconds

Athens - GREECE 2021

ΘΕΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

What We Do

Γιατί να συμμετέχετε

  • Η επιστημονική κατεύθυνση αποτελείται από ειδικούς (experts) με υψηλή και Διεθνή αναγνωρισιμότητα στους τομείς εξειδίκευσής τους.
  • Είναι εστιασμένες εκδηλώσεις (σε Ελλάδα και εξωτερικό), για ένα περιορισμένο κοινό συμμετεχόντων, που ενδιαφέρονται για την εμβάθυνση της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης και την ανταλλαγή εμπειριών.
  • Πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για όλες τις τρέχοντες και τις μελλοντικές εξελίξεις και καινοτομίες.
  • Έχουν τη συμμετοχή σπουδαίων ειδικών ως ομιλητών, παρουσιάζοντας και συζητώντας θέματα σχετικά με την εξειδίκευσή τους.
  • Το επιστημονικό πρόγραμμα συγκεντρώνεται σε μια ενιαία αίθουσα, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις συναντήσεις (διαδραστικότητα).

Οι εκδηλώσεις μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γνώρισε τον Ειδικό

στην τιμητική εκδήλωση που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου 2022 στο Ξενοδοχείο Θεοξένια στην Κηφισιά

"Είναι γεγονός η έκδοση της εφημερίδας που τόσο περιμέναμε. Συγχαρητήρια για την τόσο πετυχημένη προσπάθεια που "εκτινάσσει" την ενημέρωση της Αθλητιατρικής επιστήμης στην χώρα μας με όλες τις εξελίξεις".
Δρ. Μάριος Καμπούρης PhD, FACMGG
MEDICAL & MOLECULAR GENETICS - DNA EXPERT​
Close Menu